+

dolina noteci live

Regulamin Zabawy Pies Prezes AdventureRegulamin Zabawy Pies Prezes Adventure

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Organizatorem Zabawy jest DNP S.A. z siedzibą w Polanowie, adres: 89-300 Wyrzysk, Polanowo 27A, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS0000672259, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7642679020, o kapitale zakładowym 3.326.460,00 zł (w całości opłacony), zwana dalej „Organizatorem”.
2. Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w Zabawie pod nazwą: Pies Prezes Adventure (zwanego dalej „Zabawą”).
3. Organizator oświadcza, że Zabawa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku ani żadną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 471).
4. Zabawa jest prowadzona przez Organizatora na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
podczas wydarzenia Projekt Zima organizowanego w dniach od 25.01.2020 r. do 23.02.2020 r. Przystąpienie do Zabawy wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
5. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród przewidzianych w Zabawie.

§ 2
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zabawie

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, uczestnikami Zabawy (zwanymi dalej odpowiednio „Uczestnikiem” lub „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające następujące kryteria:
1) działające w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2017 poz. 459);
2) posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Zabawie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci małżonków oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. W przypadku wygrania przez ww. osoby nagrody określonej w § 3 ust. 2 poniżej, Organizatorowi przysługuje roszczenie o zwrot nagrody.

§ 3
Zasady uczestnictwa w Zabawie

1. Zadaniem Uczestnika biorącego udział w Zabawie jest uzyskanie jak najlepszego wyniku
w zręcznościowej grze komputerowej „Pies Prezes Adventure” (zwanej dalej: “Grą komputerową”) polegającej na wirtualnym zbieraniu przez Psa Prezesa puszek z karmą.
2. Każda osoba, która spełni kryteria, określone w § 4 otrzyma od Organizatora Nagrodę określoną w § 5.
3. Uczestnik ma możliwość jednokrotnego przystąpienia do Gry komputerowej.
4. Administratorem Danych Osobowych jest DNP S.A., Polanowo 27A, 89-300 Wyrzysk, e-mail: IOD@dolina-noteci.pl (zwana dalej Spółką). Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Monika Zygmunt-Jakuć, (adres korespondencyjny: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, e-mail: IOD@dolina-noteci.pl). Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zabawy pod nazwą „Pies Prezes Adventure” na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń lub do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wzięcia udziału w grze.

§ 4
Zasady otrzymania Nagrody

1. Nagrodę otrzyma Uczestnik, który zbierze co najmniej 1 puszkę karmy.
2. Uczestnik otrzyma nagrodę rzeczową szczegółowo wskazaną w § 5 pkt 1 Regulaminu niezwłocznie po zakończeniu Gry komputerowej i ustaleniu wyniku osiągniętego przez Uczestnika.
3. Uczestnik Zabawy może otrzymać tylko jedną nagrodę.

§ 5
Nagrody

1. Nagrodą w Zabawie jest:
a) w przypadku zebrania 0 –3 próbek karmy – 1;
b) w przypadku zebrania 4 – 6 próbek karmy – 2;
c) w przypadku zebrania 7 – 9 próbek karmy – 3;
d) w przypadku zebrania 10 – 12 próbek karmy – 4.
2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.
3. Prawo do Nagrody nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
4. Nagrody będą wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, to jest po potrąceniu przez Organizatora jako płatnika, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody, bez obciążania Uczestnika.

§ 6
Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Zabawy należy składać wraz z uzasadnieniem drogą e-mailową na adres: karma@dolina-noteci.pl. W tytule wiadomości należy napisać: Pies Prezes Adventure.
2. Reklamacje przesłane z naruszeniem pkt 1 nie będą rozpatrywane.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później, niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
4. Osoby, które złożyły reklamacje, stosownie do obowiązującego Regulaminu, zostaną powiadomione przez Organizatora o sposobie ich rozpatrzenia wiadomością zwrotną e-mailem najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Tekst Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.wiecejnizkarma.pl.
2. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu może spowodować wykluczenie Uczestnika z Zabawy z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.