+

dolina noteci live

Regulamin Zabawy „Zimowe spacery z Doliną Noteci”Regulamin Zabawy „Zimowe spacery z Doliną Noteci”

§ 1 Postanowienia wstępne.
1. Organizatorem Zabawy jest DNP S.A. z siedzibą w Polanowie, adres: 89-300 Wyrzysk, Polanowo 27A, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS0000672259, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7642679020, o kapitale zakładowym 26.311.480,00 zł w całości wpłaconym, zwana dalej „Organizatorem” lub „Doliną Noteci”.2. Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w Zabawie pod nazwą: „Zimowe spacery z Doliną Noteci” (zwanego dalej „Zabawą”).3. Organizator oświadcza, że Zabawa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku ani żadną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 471).4. Zabawa jest prowadzona przez Organizatora w Internecie za pośrednictwem profilu na portalu społecznościowym Instagram Dolina Noteci. Zabawa jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 23.01 od godziny 12:00  do 30.01.2018 do godziny 12:00. Przystąpienie do Zabawy, w sposób określony w § 3 Regulaminu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich akceptacją.5. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród przewidzianych w Zabawie.6. Zabawa jest realizowana przy wykorzystaniu portalu społecznościowego Instagram, z tym zastrzeżeniem, że Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Instagram, ani z nim związany.§ 2Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zabawie.
1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, uczestnikami Zabawy (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające następujące kryteria:1) działające w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2017 poz. 459);2) posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.2. W Zabawie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci małżonków oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. W przypadku wygrania przez ww. osoby nagrody określonej w § 3 ust. 2 poniżej, Organizatorowi przysługuje roszczenie o zwrot nagrody.§ 3Zasady uczestnictwa w Zabawie.
1. Zadaniem Uczestnika biorącego udział w Zabawie jest zamieszczenie w serwisie Instagram zdjęcia (nie ma ograniczenia liczby zdjęć) jak najciekawiej realizującego temat Zabawy: zimowe spacery z czworonogiem. W opisie zdjęcia muszą znaleźć się hashtagi #spaceryzdolinanoteci i #dolinanoteci.2. Spośród zdjęć zamieszczonych w serwisie Instagram z hashtagami #spaceryzdolinanoteci i #dolinanoteci zostanie wybranych 5 autorów, którzy otrzymają od Doliny Noteci nagrodę – czapkę 4F z logo Doliny Noteci.3. Każda osoba, która doda zdjęcie w serwisie – spełniające warunki Zabawy – ma szansę otrzymać nagrodę. Nie jest wymagane dodatkowe zgłoszenie się do wzięcia udziału w Zabawie. Jeśli w opisie zdjęcia zabraknie hashtagów #spaceryzdolinanoteci i #dolinanoteci lub zdjęcie nie nawiązuje w żaden sposób do tematyki Zabawy, udział w Zabawie nie zostanie uwzględniony.4. Umieszczenie zdjęcia realizującego warunki Zabawy oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przeniesienie praw autorskich dla organizatora Zabawy w chwili wydania nagrody bez dodatkowego wynagrodzenia, jak i wyrażenie zgody na wykorzystywanie tego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu.5. Zdjęcie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika i nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.6. Uczestnik oświadcza, że:1) zdjęcie nie narusza w żaden sposób prawa ani jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich oraz autorskich praw majątkowych,2) nie przeniósł majątkowych praw autorskich do zdjęcia na osobę trzecią ani nie udzielił żadnej licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z niego,3) posiada wyłączne prawo do udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zdjęcia,4) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą ww. oświadczeń, 5) zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw w zakresie zdjęcia, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 7. Osoba, która dokonała Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem Zabawy.8. Nagrody w Zabawie będą przyznawane w przeciągu 14 dni roboczych po dniu zakończenia Zabawy.9. Uczestnik może dokonywać nieograniczonej liczby zgłoszeń do Zabawy. § 4Zasady wyłaniania laureata Zabawy.
1. Spośród wszystkich prawidłowo złożonych zgłoszeń zostanie wybranych przez trzyosobowe Jury 5 zdjęć najciekawiej realizujących temat. 2. Jury dokonuje wyboru Laureatów według własnego uznania, kierując się następującymi kryteriami: unikalność, oryginalność oraz ciekawy charakter zdjęcia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.3. Laureat otrzyma nagrodę rzeczową szczegółowo wskazaną w § 5 pkt 1 Regulaminu. Ogłoszenie zwycięzcy Zabawy nastąpi do piątego dnia roboczego po dniu zakończenia Zabawy. 4. Uczestnik Zabawy może otrzymać tylko jedną nagrodę niezależnie od liczby złożonych zgłoszeń. 5. Wyniki Zabawy będą publikowane na profilu Doliny Noteci w serwisie Instagram, na co Uczestnik powinien wyrazić zgodę potwierdzając ją podczas przystąpienia do Zabawy. Laureaci zostaną poproszeni – za pomocą otagowania ich we wpisie z wynikami Zabawy i w komentarzu pod zgłoszonym zdjęciem w serwisie Instagram – o kontakt z Organizatorem w celu ustalenia sposobu odbioru nagrody.
§ 5 Nagrody.
1. Nagrodą w Zabawie jest zimowa czapka 4F z logo Doliny Noteci. Zwycięzcy zostaną poproszeni o wybór koloru czapki spośród przedstawionych przez Organizatora.2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.3. Prawo do Nagrody nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.4. Nagrody będą wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, to jest po potrąceniu przez Organizatora jako płatnika, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody, bez obciążania Laureata.§ 6 Wydawanie nagród.
1. Organizator zobowiązuje się do przekazania Nagrody Laureatowi Zabawy w terminie do 30 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania pełnych danych do wysyłki.2. W celu przekazania Nagrody, Laureat zostanie wezwany przez Organizatora do podania swojego imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz adresu miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania).3. W przypadku nieprzesłania w wiadomości e-mail wszystkich wymaganych niniejszym Regulaminem danych, o których mowa w § 6 pkt 2, lub przesłania ich po wyznaczonym przez Organizatora terminie, stosownie do § 6 pkt 1 Uczestnik traci prawo do Nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.4. Adres odbiorcy zostanie wykorzystany jedynie w celu przekazania nagród.§ 7 Przetwarzanie danych osobowych.
1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Zabawy, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania Nagród Laureatom oraz rozpatrywania reklamacji.2. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Zabawie.4. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Zabawy jest Organizator.  Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora – w przypadku jej wyrażenia w związku z udostępnieniem informacji o wynikach Zabawy i żądania ich usunięcia. Dane osobowe  Laureatów w zakresie: imię i nazwisko lub pseudonim z podlinkowanym profilem Instagramowym mogą zostać udostępnione  innym użytkownikom  Instagram, w związku z podaniem przez Organizatora na swoim profilu w tym serwisie informacji o wynikach Zabawy.  § 8 Postępowanie reklamacyjne.
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Zabawy należy składać wraz z uzasadnieniem drogą e-mailową na adres: karma@dolina-noteci.pl. W tytule wiadomości należy napisać: „Konkurs – Instagram Doliny Noteci”. W treści wiadomości należy również zawrzeć odnośnik do profilu reklamującego na profilu Instagram, na którym zawarto zdjęcie biorące udział w Zabawie.2. Reklamacje przesłane z naruszeniem pkt 1 nie będą rozpatrywane.3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później, niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.4. Osoby, które złożyły reklamacje, stosownie do obowiązującego Regulaminu, zostaną powiadomione przez Organizatora o sposobie ich rozpatrzenia wiadomością zwrotną e-mailem najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.§ 9 Prawa autorskie.1. Z chwilą wydania Nagrody w Zabawie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęcia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu (zwanego dalej również „Utworem”) na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,2) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,3) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,4) rozpowszechnianie Utworu w sposób inny niż określony w pkt od 1) do – 2) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,5) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,6) wykorzystanie w utworach multimedialnych,7) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,8) wykorzystanie Utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,9) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.2. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji Utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.§ 10Postanowienia końcowe.
1. Tekst Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie: https://wiecejnizkarma.pl/regulamin-zabawy-zimowe-spacery-z-dolina-noteciregulamin-zabawy-zimowe-spacery-z-dolina-noteci/ 2. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu może spowodować wykluczenie Uczestnika z Zabawy z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.).