+

dolina noteci live

Regulamin Zabawy „Zgarnij treserki Doliny Noteci”§1 Postanowienia wstępne.

 1. Organizatorem Zabawy jest DNP sp. z o.o. z siedzibą w Polanowie, adres: 89-300 Wyrzysk, Polanowo 27A, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000856761, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7642679020, o kapitale zakładowym 3 326 600,00 zł wpłacony w całości. zwana dalej „Organizatorem” lub „Doliną Noteci”.

 1. Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w Zabawie pod nazwą: „Konkurs Zgarnij treserki Doliny Noteci” (zwanego dalej „Zabawą”).
 1. Organizator oświadcza, że Zabawa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku ani żadną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 471).
 1. Zabawa jest prowadzona przez Organizatora w Internecie za pośrednictwem profilu na portalu społecznościowym Instagram. Zabawa jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29.01.2024 do godz. 23:59.
 1. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród przewidzianych w Zabawie.
 1. Zabawa jest realizowana przy wykorzystaniu portalu społecznościowego Instagram, z tym zastrzeżeniem, że Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Instagram, ani z nim związany.

§2 Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zabawie.

 1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, uczestnikami Zabawy (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające następujące kryteria:

1.1. działające w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2017 poz. 459);

1.2. posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. W Zabawie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci małżonków oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. W przypadku wygrania przez ww. osoby nagrody określonej w § 3 ust. 2 poniżej, Organizatorowi przysługuje roszczenie o zwrot nagrody.

§3 Zasady uczestnictwa w Zabawie.

 1. Zadaniem Uczestnika biorącego udział w Zabawie jest zamieszczenie w serwisie Instagram w relacji konkursowej na profilu @dolina_noteci (w specjalnie przeznaczonym do tego okienku) odpowiedzi na pytanie: Ile z 6 wersji Dolina Noteci Training Treats zawiera aż 80% mięsa i podrobów w składzie?
 2. Pierwsza osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe, otrzyma od Organizatora nagrodę określoną w § 5.
 3. Każda osoba, która doda odpowiedź w relacji w serwisie Instagram ma szansę otrzymać nagrodę.
 4. Umieszczenie odpowiedzi realizującej warunki Zabawy oznacza jednocześnie zaakceptowanie Regulaminu Zabawy.
 5. Osoba, która dokonała Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem Zabawy.
 6. Uczestnik może dokonać jednego poprawnego zgłoszenia do Zabawy.

§4 Zasady wyłaniania laureata Zabawy.

 1. Spośród wszystkich prawidłowo złożonych odpowiedzi na pytanie zostanie wybrana zostanie ta, która została udzieloną jako pierwsza.
 2. O zwycięstwie decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Laureat otrzyma nagrodę rzeczową szczegółowo wskazaną w § 5 pkt 1 Regulaminu.
 4. Uczestnik Zabawy może otrzymać tylko jedną nagrodę niezależnie od liczby złożonych zgłoszeń.
 5. Wyniki Zabawy będą opublikowane w relacji na profilu https://www.instagram.com/dolina_noteci/. Przed publikacją Organizator skontaktuje się z Laureatem za pośrednictwem wiadomość prywatnej w serwisie Instagram w celu uzyskania od Laureata zgody na podanie imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika poprzez złożenie przez Laureata oświadczenia o następującej treści: „Zgadzam się na udostępnienie przez DNP sp. z o.o. z siedzibą w Polanowie, adres: 89-300 Wyrzysk, Polanowo 27A na profilu DNP w serwisie Instagram moich danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika w celu podania informacji o wynikach Zabawy, w której biorę udział. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie”.

§5 Nagrody.

 1. Nagrodą w Zabawie jest zestaw przysmaków z serii Dolina Noteci Training Treats (6 sztuk).
 2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.
 3. Prawo do Nagrody nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
 4. Nagrody będą wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, to jest po potrąceniu przez Organizatora jako płatnika, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody, bez obciążania Laureata.

§6 Wydawanie nagród.

 1. Organizator zobowiązuje się do przekazania Nagrody Laureatowi Zabawy w ciągu 30 dni roboczych od ogłoszenia wyników.
 2. W celu przekazania Nagrody, Laureat zostanie wezwany przez Organizatora do podania swojego imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania).
 3. W przypadku nieprzesłania w wiadomości prywatnej wszystkich wymaganych niniejszym Regulaminem danych, o których mowa w § 6 pkt 2 w terminie 7 dni roboczych od skontaktowania się Organizatora z Uczestnikiem, Uczestnik traci prawo do Nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.
 4. Dane odbiorcy zostaną wykorzystane jedynie w celu przekazania nagród.

§7 Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Zabawy, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania Nagród Laureatom oraz rozpatrywania reklamacji.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator Zabawy. Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Organizatora jest Monika Zygmunt-Jakuć, (adres korespondencyjny: ul. 28 Czerwca 1956 r. 406 lok. 15, 61-441 Poznań , e-mail: IDO@dolina-noteci.pl). Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Dane osobowe Uczestników będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. pracownikowi Organizatora, który dostarczy nagrody do Laureatów). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, a w przypadku Laureatów do czasu dopełnienia obowiązków podatkowych.
 4. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.
 5. Dane osobowe Laureata w zakresie: imię i nazwisko lub nazwa użytkownika w serwisie Instagram mogą zostać udostępnione innym użytkownikom portalu społecznościowego Instagram w związku z podaniem przez Organizatora na swoim profilu w tym serwisie informacji o wynikach Zabawy, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika odrębnej zgody zgodnie z § 4 pkt. 5 niniejszego regulaminu.
 6. Dane Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w Regulaminie.
 7. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§8 Postępowanie reklamacyjne.

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Zabawy należy składać wraz z uzasadnieniem drogą e-mailową na adres: karma@dolina-noteci.pl. W tytule wiadomości należy napisać: „Konkurs Zgarnij treserki Doliny Noteci”.
 2. Reklamacje przesłane z naruszeniem pkt 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później, niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Osoby, które złożyły reklamacje, stosownie do obowiązującego Regulaminu, zostaną powiadomione przez Organizatora o sposobie ich rozpatrzenia wiadomością zwrotną e-mailem najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§9 Postanowienia końcowe.

 1. Tekst Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie www.wiecejnizkarma.pl.
 2. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu może spowodować wykluczenie Uczestnika z Zabawy z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).