+

dolina noteci live

Regulamin Zabawy „Z Doliną Noteci na Mru i ja”§1 Postanowienia wstępne.

 1. Organizatorem Zabawy jest DNP sp. z o.o. z siedzibą w Polanowie, adres: 89-300 Wyrzysk, Polanowo 27A, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000856761, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7642679020, o kapitale zakładowym 3 326 600,00 zł wpłacony w całości. zwana dalej „Organizatorem” lub „Doliną Noteci”.

 1. Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w Zabawie pod nazwą: „Z Doliną Noteci na Mru i ja” (zwanego dalej „Zabawą”).
 1. Organizator oświadcza, że Zabawa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku ani żadną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 471).
 1. Zabawa jest prowadzona przez Organizatora w Internecie za pośrednictwem fan page’a na portalu społecznościowym Facebook – Dolina Noteci. Zabawa jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 8.09.2023 do 14.09.2023. Przystąpienie do Zabawy wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu w formie komentarza „Akceptuję Regulamin Zabawy” pod postem go zawierającym.
 1. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród przewidzianych w Zabawie.
 1. Zabawa jest realizowana przy wykorzystaniu portalu społecznościowego Facebook, z tym zastrzeżeniem, że Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§2 Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zabawie.

 1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, uczestnikami Zabawy (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie spełniające następujące kryteria:

1.1. działające w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

1.2. posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. W Zabawie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci małżonków oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§3 Zasady uczestnictwa w Zabawie.

 1. Zadaniem Uczestnika biorącego udział w Zabawie jest zamieszczenie na fan page’u Dolina Noteci – pod postem konkursowym (który będzie opublikowany 8.09.2023) – odpowiedzi na pytanie: Jeśli Twój pupil mógłby zostać gwiazdą filmu, to jaki byłby tytuł produkcji? Do komentarza z odpowiedzią można dołączyć zdjęcie pupila lub pracę w formie plakatu filmowego ze zwierzakiem.
  2. Spośród komentarzy zamieszczonych na fan page’u zostaną wybrani autorzy pięciu (5) komentarzy, którzy otrzymają od Doliny Noteci nagrodę określoną szczegółowo w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 2. Każda osoba, która doda komentarz – spełniający warunki Zabawy – na fan page’u Dolina Noteci oraz pod postem z Regulaminem Zabawy zamieści komentarz „Akceptuję Regulamin Zabawy”, ma szansę otrzymać nagrodę. Nie jest wymagane dodatkowe zgłoszenie się do wzięcia udziału w Zabawie.
 3. Umieszczenie na fan page’u materiału realizującego warunki Zabawy oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przeniesienie praw autorskich dla organizatora Zabawy bez dodatkowego wynagrodzenia i zgodę na wykorzystywania tego materiału na wszelkich polach eksploatacji zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu.
 4. Materiał, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinien być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika i nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
 5. Uczestnik oświadcza, że:

6.1. materiał nie narusza w żaden sposób prawa ani jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich oraz autorskich praw majątkowych,

6.2. nie przeniósł majątkowych praw autorskich do materiału na osobę trzecią ani nie udzielił żadnej licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z komentarza,

6.3 posiada wyłączne prawo do udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań materiału,

6.4. ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą ww. oświadczeń,

6.5. zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw w zakresie materiału, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

 1. Osoba, która dokonała Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem Zabawy.
 2. Nagrody w Zabawie będą przyznane najpóźniej 2 dni roboczych po zakończeniu Zabawy..
 3. Uczestnik może dokonywać nieograniczonej liczby zgłoszeń do Zabawy.

§4 Zasady wyłaniania laureata Zabawy.

 1. Spośród wszystkich prawidłowo złożonych zgłoszeń Jury wybierze: pięć komentarzy z odpowiedziami, które najciekawiej realizują temat.
 2. Jury dokonuje wyboru Laureatów według własnego uznania, kierując się następującymi kryteriami: unikalność, oryginalność oraz ciekawy charakter odpowiedzi, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 3. Laureat otrzyma nagrodę rzeczową szczegółowo wskazaną w § 5 pkt 1 Regulaminu. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi najpóźniej 2 dni roboczych po zakończeniu Zabawy (18.09.2023).
 4. Uczestnik Zabawy może otrzymać tylko jedną nagrodę niezależnie od liczby złożonych zgłoszeń.
 5. Wyniki Zabawy będą opublikowane na fan page’u Dolina Noteci. Przed publikacją Organizator skontaktuje się z Laureatem/poprosi Laureata o kontakt za pośrednictwem wiadomość prywatnej w serwisie Facebook w celu uzyskania od Laureata zgody na podanie imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika poprzez złożenie przez Laureata oświadczenia o następującej treści: „Zgadzam się na udostępnienie przez DNP sp. z o.o. z siedzibą w Polanowie, adres: 89-300 Wyrzysk, Polanowo 27A na profilu DNP w serwisie Facebook moich danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika w celu podania informacji o wynikach Zabawy, w której biorę udział. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.”

§5 Nagrody.

 1. Nagrodą w Zabawie jest zestaw dwóch biletów na film „Mru i ja. Wielka przygoda na cztery łapy” do wykorzystania w sieci kin Cinema City, na popremierowe seanse w terminie 18.09-01.10.2023.
 2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.
 3. Prawo do Nagrody nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
 4. Nagrody będą wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, to jest po potrąceniu przez Organizatora jako płatnika, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody, bez obciążania Laureata.

§6 Wydawanie nagród.

 1. Organizator zobowiązuje się do przekazania Nagrody Laureatowi Zabawy w terminie do 2 dni roboczych, licząc od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi w formie kodów na bilety do zrealizowania w kasach kin sieci Cinema City.
 3. W celu przekazania Nagrody, Laureat zostanie wezwany przez Organizatora do skontaktowania się w wiadomości prywatnej na portalu Facebook.
 4. W przypadku nieprzesłania wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub przesłania jej po wyznaczonym przez Organizatora terminie, stosownie do §6 pkt 1 Uczestnik traci prawo do Nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.
 5. Dane odbiorcy zostaną wykorzystane jedynie w celu przekazania nagród.

§7 Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Zabawy, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania Nagród Laureatom oraz rozpatrywania reklamacji.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator Zabawy. Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Organizatora jest Monika Zygmunt-Jakuć, (adres korespondencyjny: ul. 28 Czerwca 1956 r. 406 lok. 15, 61-441 Poznań , e-mail: IDO@dolina-noteci.pl). Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Dane osobowe Uczestników będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. firmie, która dostarczy nagrody do Laureatów). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, a w przypadku Laureatów do czasu dopełnienia obowiązków podatkowych.
 4. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.
 5. Dane osobowe Laureata w zakresie: imię i nazwisko lub nazwa użytkownika oraz wizerunek) w serwisie Facebook mogą zostać udostępnione innym użytkownikom portalu społecznościowego Facebook w związku z podaniem przez Organizatora na swoim profilu w tym serwisie informacji o wynikach Zabawy, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika odrębnej zgody zgodnie z § 4 pkt. 5 niniejszego regulaminu.
 6. Dane Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w Regulaminie.
 7. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

7.1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

7.2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

7.3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§8 Postępowanie reklamacyjne.

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Zabawy należy składać wraz z uzasadnieniem drogą e-mailową na adres: karma@dolina-noteci.pl. W tytule wiadomości należy napisać: „Z Doliną Noteci na Mru i ja”.
 2. Reklamacje przesłane z naruszeniem pkt 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później, niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Osoby, które złożyły reklamacje, stosownie do obowiązującego Regulaminu, zostaną powiadomione przez Organizatora o sposobie ich rozpatrzenia wiadomością zwrotną e-mailem najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§9 Prawa autorskie.

 1. Z chwilą wydania Nagrody w Zabawie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do materiału, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu (zwanego dalej również „Utworem”) na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

1.1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

1.2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

1.3. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

1.4. rozpowszechnianie Utworu w sposób inny niż określony w pkt od 1) do – 2) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,

1.5. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

1.6. wykorzystanie w utworach multimedialnych,

1.7. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

1.8. wykorzystanie Utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,

1.9. wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

 1. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji Utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w odniesieniu do Utworu.

§9 Postanowienia końcowe.

 1. Tekst Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na fan page’u Dolina Noteci: https://www.facebook.com/dolinanotecikarma
 2. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu może spowodować wykluczenie Uczestnika z Zabawy z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).