+

dolina noteci live

Regulamin Zabawy „Świąteczne pisanki”Regulamin Zabawy „Świąteczne pisanki”

§ 1
Postanowienia wstępne.
1. Organizatorem Zabawy jest DNP S.A. z siedzibą w Polanowie, adres: 89-300 Wyrzysk, Polanowo 27A, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS0000672259, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7642679020, o kapitale zakładowym 26.311.480,00 zł w całości wpłaconym zwana dalej „Organizatorem” lub „Doliną Noteci”.
2. Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w Zabawie pod nazwą: „Świąteczne pisanki” (zwanego dalej „Zabawą”).
3. Organizator oświadcza, że Zabawa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku ani żadną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 471).
4. Zabawa jest prowadzona przez Organizatora w Internecie za pośrednictwem profilu na portalu społecznościowym Instagram Dolina Noteci. Zabawa jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 27.03 do 4.04.2018. Przystąpienie do Zabawy, w sposób określony w § 3 Regulaminu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich akceptacją.
5. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród przewidzianych w Zabawie.
6. Zabawa jest realizowana przy wykorzystaniu portalu społecznościowego Instagram, z tym zastrzeżeniem, że Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Instagram, ani z nim związany.
§ 2
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zabawie.
1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, uczestnikami Zabawy (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie spełniające następujące kryteria:
1) działające w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
2) posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Zabawie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci małżonków oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
§ 3
Zasady uczestnictwa w Zabawie.
1. Zadaniem Uczestnika biorącego udział w Zabawie jest zamieszczenie w serwisie Instagram zdjęcia lub nagrania (nie ma ograniczenia liczby zdjęć lub nagrań) jak najciekawiej realizującego temat Zabawy: jajka wielkanocne ozdobione psimi i kocimi motywami (technika wykonania jajek – dowolna, przykładowe motywy zdobienia: nosek i wąsy kota, namalowane odbicia psich łapek, łatki jak u dalmatyńczyka itp.) W opisie zdjęcia/nagrania muszą znaleźć się hashtagi #swietazdolinanoteci, #konkursdolinynoteci i #dolinanoteci.
2. Spośród zdjęć/nagrań zamieszczonych w serwisie Instagram z hashtagami #swietazdolinanoteci, #konkursdolinynoteci i #dolinanoteci zostanie wybrany 1 autor, który otrzyma od Doliny Noteci nagrodę – Smakoboks.
3. Każda osoba, która doda zdjęcie/nagranie w serwisie – spełniające warunki Zabawy – ma szansę otrzymać nagrodę. Nie jest wymagane dodatkowe zgłoszenie się do wzięcia udziału w Zabawie. Jeśli w opisie zdjęcia/nagrania zabraknie hashtagów #swietazdolinanoteci, #konkursdolinynoteci i #dolinanoteci lub zdjęcie/nagranie nie nawiązuje w żaden sposób do tematyki Zabawy, udział w Zabawie nie zostanie uwzględniony.
4. Umieszczenie zdjęcia/nagrania realizującego warunki Zabawy oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przeniesienie praw autorskich dla organizatora Zabawy bez dodatkowego wynagrodzenia i zgodę wykorzystywania tego zdjęcia/nagrania na wszelkich polach eksploatacji zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu.
5. Zdjęcie/nagranie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika i nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
6. Uczestnik oświadcza, że:
1) zdjęcie/nagranie nie narusza w żaden sposób prawa ani jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich oraz autorskich praw majątkowych,
2) nie przeniósł majątkowych praw autorskich do zdjęcia/nagrania na osobę trzecią ani nie udzielił żadnej licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z niego,
3) posiada wyłączne prawo do udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zdjęcia/nagrania,
4) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą ww. oświadczeń,
5) zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw w zakresie zdjęcia/nagrania, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
7. Osoba, która dokonała Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem Zabawy.
8. Nagrody w Zabawie będą przyznawane w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia Zabawy.
9. Uczestnik może dokonywać nieograniczonej liczby zgłoszeń do Zabawy.
§ 4
Zasady wyłaniania laureata Zabawy.
1. Spośród wszystkich prawidłowo złożonych zgłoszeń zostanie wybranych przez trzyosobowe Jury jedno zdjęcie lub nagranie najciekawiej realizujące temat.
2. Jury dokonuje wyboru Laureatów według własnego uznania, kierując się następującymi kryteriami: unikalność, oryginalność oraz ciekawy charakter zdjęcia/nagrania, o którym mowa w §3 ust. 1 Regulaminu.
3. Laureat otrzyma nagrodę rzeczową szczegółowo wskazaną w § 5 pkt 1 Regulaminu. Ogłoszenie zwycięzcy Zabawy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia Zabawy.
4. Uczestnik Zabawy może otrzymać tylko jedną nagrodę niezależnie od liczby złożonych zgłoszeń.
5. Wyniki Zabawy będą publikowane na profilu Doliny Noteci w serwisie Instagram. Przed publikacją Organizator skontaktuje się z Laureatem za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Instagram w celu uzyskania zgody na podanie imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika poprzez złożenie przez Laureata oświadczenia: „Zgadzam się na udostępnienie przez DNP S.A. z siedzibą w Polanowie, adres: 89-300 Wyrzysk, Polanowo 27A na profilu DNP w serwisie Instagram moich danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika w celu podania informacji o wynikach Zabawy, w której biorę udział. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie”.
§ 5
Nagrody.
1. Nagrodą w Zabawie jest Smakoboks dla psa lub kota:
1) Smakoboks dla psa: Dolina Noteci Premium Pure 150 g o dowolnym smaku (10 sztuk), Dolina Noteci Premium 400 g bogata w… o dowolnym smaku (2 sztuki), Piper 400 g po jednej puszce ze smaku: z dziczyzną i dynią, z wątróbką wołową i ziemniakami, z jagnięciną, marchewką i ryżem brązowym, oraz z sercami kurczaka i ryżem brązowym (4 sztuki), Poradnik dla właścicieli psów, małe wieczko, katalog produktowy, ulotka Piper, smycz na klucze, długopis, łyżka do nakładania karmy, list gratulacyjny.
2) Smakoboks dla kota: Dolina Noteci Premium dla kotów 85 g mix smaków (12 sztuk), Natural Taste 185 g bogata w… o dowolnym smaku (8 sztuk), Dolina Noteci Premium dla kotów 185 g o dowolnym smaku (4 sztuki), Poradnik dla właścicieli kotów, małe wieczko, ulotka Dolina Noteci oraz Natural Taste, smycz na klucze, długopis, łyżka do nakładania karmy, list gratulacyjny.
2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.
3. Prawo do Nagrody nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
4. Nagrody będą wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, to jest po potrąceniu przez Organizatora jako płatnika, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody, bez obciążania Laureata.
§ 6
Wydawanie nagród.
1. Organizator zobowiązuje się do przekazania Nagrody Laureatowi Zabawy w terminie do 30 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania pełnych danych do wysyłki.
2. W celu przekazania Nagrody, Laureat zostanie wezwany przez Organizatora do podania swojego imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz adresu korespondencyjnego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania).
3. W przypadku nieprzesłania w wiadomości e-mail wszystkich wymaganych niniejszym Regulaminem danych, o których mowa w § 6 pkt 2, lub przesłania ich po wyznaczonym przez Organizatora terminie, stosownie do §6 pkt 1 Uczestnik traci prawo do Nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.
4. Adres odbiorcy zostanie wykorzystany jedynie w celu przekazania nagród.
§ 7
Przetwarzanie danych osobowych.

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Zabawy, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania Nagród Laureatom oraz rozpatrywania reklamacji.
2. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 20165 r. poz. 922 ze zm.2135).
3. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Zabawy jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Zabawie.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora – w przypadku jej wyrażenia w związku z udostępnieniem informacji o wynikach Zabawy i żądania ich usunięcia. Dane osobowe Laureata w zakresie: imię i nazwisko lub nazwa użytkownika w serwisie Instagram mogą zostać udostępnione innym użytkownikom Instagram, w związku z podaniem przez Organizatora na swoim profilu w tym serwisie informacji o wynikach Zabawy. , w przypadku wyrażenia przez Uczestnika odrębnej zgody zgodnie z § 4 pkt. 5 niniejszego regulaminu.

§ 8
Postępowanie reklamacyjne.
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Zabawy należy składać wraz z uzasadnieniem drogą e-mailową na adres: karma@dolina-noteci.pl. W tytule wiadomości należy napisać: „Konkurs – Instagram Doliny Noteci”.
2. Reklamacje przesłane z naruszeniem pkt 1 nie będą rozpatrywane.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później, niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
4. Osoby, które złożyły reklamacje, stosownie do obowiązującego Regulaminu, zostaną powiadomione przez Organizatora o sposobie ich rozpatrzenia wiadomością zwrotną e-mailem najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
§ 9
Prawa autorskie.
1. Z chwilą wydania Nagrody w Zabawie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do komentarza, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu (zwanego dalej również „Utworem”) na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
2) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
3) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
4) rozpowszechnianie Utworu w sposób inny niż określony w pkt od 1) do – 2) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
5) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
6) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
7) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
8) wykorzystanie Utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
9) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.
2. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji Utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
3. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w odniesieniu do Utworu.
§ 10
Postanowienia końcowe.
1. Tekst Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie www.wiecejnizkarma.pl.
2. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu może spowodować wykluczenie Uczestnika z Zabawy z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego ustawy ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).