+

dolina noteci live

Regulamin Zabawy #smakoszDolinyNoteci§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem Zabawy jest DNP S.A. z siedzibą w Polanowie, adres: 89-300 Wyrzysk, Polanowo 27A, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS0000672259, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7642679020, o kapitale zakładowym 3.326.460,00 zł (w całości opłacony), zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w Zabawie pod nazwą: „Konkurs #smakoszDolinyNoteci” (zwanego dalej „Zabawą”).
 3. Organizator oświadcza, że Zabawa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku ani żadną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 471).
 4. Zabawa jest prowadzona przez Organizatora w Internecie za pośrednictwem profilu na portalu społecznościowym Instagram. Zabawa jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 23.03.2023 do 24.03.2023 do godz. 23:59. Przystąpienie do Zabawy wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu w formie komentarza „Akceptuję Regulamin Zabawy” pod postem konkursowym.
 5. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród przewidzianych w Zabawie.
 6. Zabawa jest realizowana przy wykorzystaniu portalu społecznościowego Instagram, z tym zastrzeżeniem, że Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Instagram, ani z nim związany.

§ 2 Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zabawie

 1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, uczestnikami Zabawy (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające następujące kryteria:
 • działające w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2017 poz. 459);
 • posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. W Zabawie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci małżonków oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. W przypadku wygrania przez ww. osoby nagrody określonej w § 3 ust. 2 poniżej, Organizatorowi przysługuje roszczenie o zwrot nagrody.

§ 3 Zasady uczestnictwa w Zabawie

 1. Zadaniem Uczestnika biorącego udział w Zabawie jest zamieszczenie w serwisie Instagram zdjęcia lub filmu w relacji jak najciekawiej realizującego temat Zabawy: Największy smakosz Doliny Noteci. W relacji ze zdjęciem/filmem musi znaleźć się hashtag #konkursDolinaNoteci i oznaczenie profilu marki @dolina_noteci
 2. Spośród relacji zamieszczonych w serwisie Instagram z oznaczeniami marki zostanie wybrany autor jednej relacji, który otrzyma od Organizatora nagrodę określoną w § 5.
 3. Każda osoba, która doda relację w serwisie – spełniającą warunki Zabawy oraz pod postem konkursowym zamieści komentarz „Akceptuję Regulamin Zabawy” – ma szansę otrzymać nagrodę. Jeśli w zgłoszeniu zabraknie hashtag #konkursDolinaNoteci lub praca nie nawiązuje w żaden sposób do tematyki Zabawy, udział w Zabawie nie zostanie uwzględniony.
 4. Umieszczenie relacji realizującej warunki Zabawy oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przeniesienie praw autorskich dla organizatora Zabawy w chwili wydania nagrody bez dodatkowego wynagrodzenia, jak i wyrażenie zgody na wykorzystywanie tej relacji na wszelkich polach eksploatacji zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu.
 5. Relacja, o której mowa w ust. 1 powyżej, powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika i nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
 6. Uczestnik oświadcza, że:
 • Praca nie narusza w żaden sposób prawa ani jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich oraz autorskich praw majątkowych,
 • nie przeniósł majątkowych praw autorskich do pracy na osobę trzecią ani nie udzielił żadnej licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z niego,
 • posiada wyłączne prawo do udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy,
 • ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą ww. oświadczeń,
 • zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw w zakresie pracy, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 1. Osoba, która dokonała Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem Zabawy.
 2. Uczestnik może dokonać nieograniczonej liczby zgłoszeń do Zabawy.

§ 4 Zasady wyłaniania laureata Zabawy

 1. Spośród wszystkich prawidłowo złożonych zgłoszeń zostanie wybrana przez trzyosobowe Jury jedna relacja najciekawiej realizująca temat Zabawy określony w § 3 ust. 1.
 2. Jury dokonuje wyboru Laureata według własnego uznania, kierując się następującymi kryteriami: unikalność, oryginalność oraz ciekawy charakter relacji, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 3. Laureat otrzyma nagrodę rzeczową szczegółowo wskazaną w § 5 pkt 1 Regulaminu. Ogłoszenie zwycięzcy Zabawy nastąpi nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od zakończenia konkursu.
 4. Uczestnik Zabawy może otrzymać tylko jedną nagrodę niezależnie od liczby złożonych zgłoszeń.
 5. Wyniki Zabawy będą opublikowane na profilu @dolina_noteci. Przed publikacją Organizator skontaktuje się z Laureatem za pośrednictwem wiadomość prywatnej w serwisie Instagram w celu uzyskania od Laureata zgody na podanie imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika poprzez złożenie przez Laureata oświadczenia o następującej treści: „Zgadzam się na udostępnienie przez DNP S.A. z siedzibą w Polanowie, adres: 89-300 Wyrzysk, Polanowo 27A na profilu DNP w serwisie Instagram moich danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika w celu podania informacji o wynikach Zabawy, w której biorę udział. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie”.

§ 5
Nagrody

 1. Nagrodą w Zabawie jest Smakoboks dla psa lub kota oraz wywiad z opiekunem pupila, zamieszczony na wiecejnizkarma.pl.

1.1. Smakoboks dla psa:

-1 szt. Superfood kangur i wołowina 400 g,

-1 szt. Superfood sarna i wołowina 400 g,

-1 szt. Superfood jeleń i kaczka 400 g,

-1 szt. Superfood kaczka i przepiórka 400 g,

-1 szt. Superfood jagnęcina i cielęcina 400 g,

-1 szt. Superfood wołowina i serca z gęsi 400 g,

-mata pod miski,

-wieczko,

-łyżka,

-długopis,

-naklejki.

1.2. Smakoboks dla kota:

-1 szt. Dolina Noteci Superfood pstrąg i tuńczyk saszetka 85 g,

-1 szt. Dolina Noteci Superfood sarna i wołowina saszetka 85 g,

-1 szt. Dolina Noteci Superfood cielęcina z homarem i krewetkami saszetka 85 g,

-1 szt. Dolina Noteci Superfood kurczak i wołowina z doradą saszetka 85 g,

-2 szt. Dolina Noteci Superfood jagnięcina i cielęcina saszetka 85 g,

-2 szt. Dolina Noteci Superfood kaczka i wołowina saszetka 85 g,

-mata pod miski,

-łyżka,

-naklejki.

 1. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.
 2. Prawo do Nagrody nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
 3. Nagrody będą wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, to jest po potrąceniu przez Organizatora jako płatnika, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody, bez obciążania Laureata.

§ 6 Wydawanie nagród

 1. Organizator zobowiązuje się do przekazania Nagrody Laureatowi Zabawy w ciągu 30 dni roboczych od ogłoszenia wyników.
 2. W celu przekazania Nagrody, Laureat zostanie wezwany przez Organizatora do podania swojego imienia i nazwiska, telefonu kontaktowegooraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania).
 3. W przypadku nieprzesłania w wiadomości wszystkich wymaganych niniejszym Regulaminem danych, o których mowa w § 6 pkt 2 w terminie 7 dni roboczych Uczestnik traci prawo do Nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.
 4. Dane odbiorcy zostaną wykorzystane jedynie w celu przekazania nagró

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Zabawy, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania Nagród Laureatom oraz rozpatrywania reklamacji.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator Zabawy. Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Organizatora jest Monika Zygmunt-Jakuć, (adres korespondencyjny: ul. 28 Czerwca 1956 r. 406 lok. 15, 61-441 Poznań , e-mail: IDO@dolina-noteci.pl). Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Dane osobowe Uczestników będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. pracownikowi Organizatora, który dostarczy nagrody do Laureatów). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, a w przypadku Laureatów do czasu dopełnienia obowiązków podatkowych.
 4. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.
 5. Dane osobowe Laureata w zakresie: imię i nazwisko lub nazwa użytkownika w serwisie Instagram mogą zostać udostępnione innym użytkownikom portalu społecznościowego Instagram w związku z podaniem przez Organizatora na swoim profilu w tym serwisie informacji o wynikach Zabawy, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika odrębnej zgody zgodnie z § 4 pkt. 5 niniejszego regulaminu.
 6. Dane Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w Regulaminie.
 7. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Zabawy należy składać wraz z uzasadnieniem drogą e-mailową na adres: karma@dolina-noteci.pl. W tytule wiadomości należy napisać: „Konkurs #smakoszDolinyNoteci”.
 2. Reklamacje przesłane z naruszeniem pkt 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później, niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Osoby, które złożyły reklamacje, stosownie do obowiązującego Regulaminu, zostaną powiadomione przez Organizatora o sposobie ich rozpatrzenia wiadomością zwrotną e-mailem najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§9 Prawa autorskie

 1. Z chwilą wydania Nagrody w Zabawie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do komentarza, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu (zwanego dalej również „Utworem”) na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

2) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

3) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

4) rozpowszechnianie Utworu w sposób inny niż określony w pkt od 1) do – 2) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,

5) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

6) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

7) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

8) wykorzystanie Utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,

9) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

 1. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji Utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w odniesieniu do Utworu.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Tekst Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie: wiecejnizkarma.pl
 2. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu może spowodować wykluczenie Uczestnika z Zabawy z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

1. Organizatorem Zabawy jest DNP sp. z o.o. z siedzibą w Polanowie, adres: 89-300 Wyrzysk, Polanowo 27A, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000856761, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7642679020, o kapitale zakładowym 3 326 600,00 zł wpłacony w całości. zwana dalej „Organizatorem” lub „Doliną Noteci”.

2. Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w Zabawie pod nazwą: „Konkurs #DolinaNoteciSpotted edycja 2” (zwanego dalej „Zabawą”).

3. Organizator oświadcza, że Zabawa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku ani żadną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 471).

4. Zabawa jest prowadzona przez Organizatora w Internecie za pośrednictwem profilu na portalu społecznościowym Instagram. Zabawa jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17.10.2022 do 30.11.2022 do godz. 23:59.

5. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród przewidzianych w Zabawie.

6. Zabawa jest realizowana przy wykorzystaniu portalu społecznościowego Instagram, z tym zastrzeżeniem, że Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Instagram, ani z nim związany.

§2 Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zabawie

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, uczestnikami Zabawy (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające następujące kryteria:
1) działające w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2017 poz. 459);
2) posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W Zabawie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci małżonków oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. W przypadku wygrania przez ww. osoby nagrody określonej w § 3 ust. 2 poniżej, Organizatorowi przysługuje roszczenie o zwrot nagrody.

§3 Zasady uczestnictwa w Zabawie

1. Zadaniem Uczestnika biorącego udział w Zabawie jest zamieszczenie w serwisie Instagram (na własnym prywatnym profilu) relacji ze zdjęciem lub filmem reklamy outdoorowej (billboard, banner) marki Dolina Noteci Superfood (karma suszona), znajdującej się w dwóch lokalizacjach: Warszawa Złote Tarasy lub Warszawa Dworzec Centralny. W relacji musi znaleźć się oznaczenie profilu marki Dolina Noteci: https://www.instagram.com/dolina_noteci/

2. Pierwsze 50 osób, które doda relację ze zdjęciem lub filmem i oznaczeniem (o których mowa w punkcie powyżej), otrzyma od Organizatora nagrodę określoną w § 5.

3. Każda osoba, która doda relację w serwisie Instagram – spełniającą warunki Zabawy, ma szansę otrzymać nagrodę. Jeśli w relacji zabraknie oznaczenia profilu marki lub relacja nie przedstawia reklamy, o której mowa w ust. 1, udział w Zabawie nie zostanie uwzględniony.

4. Umieszczenie relacji realizującej warunki Zabawy oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przeniesienie praw autorskich dla organizatora Zabawy w chwili wydania nagrody bez dodatkowego wynagrodzenia, jak i wyrażenie zgody na wykorzystywanie tej relacji na wszelkich polach eksploatacji zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu.

5. Materiał, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinien być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika i nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

6. Uczestnik oświadcza, że:

1) Materiał nie narusza w żaden sposób prawa ani jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich oraz autorskich praw majątkowych,

2) nie przeniósł majątkowych praw autorskich do materiału na osobę trzecią ani nie udzielił żadnej licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z niego,

3) posiada wyłączne prawo do udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań materiału,

4) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą ww. oświadczeń,

5) zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw w zakresie materiału, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

7. Osoba, która dokonała Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem Zabawy.

8. Uczestnik może dokonać jednego poprawnego zgłoszenia do Zabawy.

§4 Zasady wyłaniania laureata Zabawy

1. Spośród wszystkich prawidłowo złożonych zgłoszeń zostanie wybranych pierwszych 50 (pięćdziesiąt). Ich autorzy zostaną nagrodzeni przez Organizatora.

2. O zwycięstwie decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Laureat otrzyma nagrodę rzeczową szczegółowo wskazaną w § 5 pkt 1 Regulaminu.

4. Uczestnik Zabawy może otrzymać tylko jedną nagrodę niezależnie od liczby złożonych zgłoszeń.

5. Wyniki Zabawy będą publikowane na bieżąco w wyróżnionej relacji na profilu https://www.instagram.com/dolina_noteci/. Przed publikacją Organizator skontaktuje się z Laureatem za pośrednictwem wiadomość prywatnej w serwisie Instagram w celu uzyskania od Laureata zgody na podanie imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika poprzez złożenie przez Laureata oświadczenia o następującej treści: „Zgadzam się na udostępnienie przez DNP sp. z o.o. z siedzibą w Polanowie, adres: 89-300 Wyrzysk, Polanowo 27A na profilu DNP w serwisie Instagram moich danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika w celu podania informacji o wynikach Zabawy, w której biorę udział. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie”.

§5 Nagrody

1. Nagrodą w Zabawie jest zestaw karm suszonych DN Superfood dla kota i gadżetów marki Dolina Noteci.

1.1 Smakobox dla kota: 1szt. Dolina Noteci Superfood karma suszona dla kota 1kg; 1 szt. długopis Dolina Noteci; 1 szt. mata pod miskę; 1 szt. miska składana; 1 szt. magnes z notesem Dolina Noteci; 1 szt. naklejka kot na pokładzie”

2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.

3. Prawo do Nagrody nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.

4. Nagrody będą wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, to jest po potrąceniu przez Organizatora jako płatnika, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody, bez obciążania Laureata.

§6 Wydawanie nagród

1. Organizator zobowiązuje się do przekazania Nagrody Laureatowi Zabawy w ciągu 30 dni roboczych od ogłoszenia wyników.

2. W celu przekazania Nagrody, Laureat zostanie wezwany przez Organizatora do podania swojego imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania).

3. W przypadku nieprzesłania w wiadomości prywatnej wszystkich wymaganych niniejszym Regulaminem danych, o których mowa w § 6 pkt 2 w terminie 7 dni roboczych od skontaktowania się Organizatora z Uczestnikiem, Uczestnik traci prawo do Nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.

4. Dane odbiorcy zostaną wykorzystane jedynie w celu przekazania nagród.

§7 Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Zabawy, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania Nagród Laureatom oraz rozpatrywania reklamacji.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator Zabawy. Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Organizatora jest Monika Zygmunt-Jakuć, (adres korespondencyjny: ul. 28 Czerwca 1956 r. 406 lok. 15, 61-441 Poznań , e-mail: IDO@dolina-noteci.pl). Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Dane osobowe Uczestników będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. pracownikowi Organizatora, który dostarczy nagrody do Laureatów). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, a w przypadku Laureatów do czasu dopełnienia obowiązków podatkowych.

4. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

5. Dane osobowe Laureata w zakresie: imię i nazwisko lub nazwa użytkownika w serwisie Instagram mogą zostać udostępnione innym użytkownikom portalu społecznościowego Instagram w związku z podaniem przez Organizatora na swoim profilu w tym serwisie informacji o wynikach Zabawy, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika odrębnej zgody zgodnie z § 4 pkt. 5 niniejszego regulaminu.

6. Dane Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w Regulaminie.

7. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§8 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Zabawy należy składać wraz z uzasadnieniem drogą e-mailową na adres: karma@dolina-noteci.pl. W tytule wiadomości należy napisać: „Konkurs #DolinaNoteciSpotted”.

2. Reklamacje przesłane z naruszeniem pkt 1 nie będą rozpatrywane.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później, niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

4. Osoby, które złożyły reklamacje, stosownie do obowiązującego Regulaminu, zostaną powiadomione przez Organizatora o sposobie ich rozpatrzenia wiadomością zwrotną e-mailem najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§9 Prawa autorskie

1. Z chwilą wydania Nagrody w Zabawie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do komentarza, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu (zwanego dalej również „Utworem”) na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

2) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

3) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

4) rozpowszechnianie Utworu w sposób inny niż określony w pkt od 1) do – 2) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,

5) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

6) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

7) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

8) wykorzystanie Utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,

9) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

2. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji Utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.

3. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w odniesieniu do Utworu.

§10 Postanowienia końcowe

1. Tekst Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie www.wiecejnizkarma.pl.

2. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu może spowodować wykluczenie Uczestnika z Zabawy z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).