+

dolina noteci live

Regulamin Zabawy „Idź do kina z Doliną Noteci”§ 1 Postanowienia wstępne

1. Organizatorem Zabawy jest DNP sp. z o.o. z siedzibą w Polanowie, adres: 89-300 Wyrzysk,
Polanowo 27A, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego –
Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000856761, posiadająca numer identyfikacji
podatkowej NIP 7642679020, o kapitale zakładowym 3 326 600,00 zł wpłacony w całości.
zwana dalej „Organizatorem” lub „Doliną Noteci”.
2. Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w
Konkursie pod nazwą: „Idź do kina z Doliną Noteci” (zwanego dalej „Zabawą”).
3. Organizator oświadcza, że Zabawa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku ani żadną formą przewidzianą w
ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 471).
4. Zabawa jest prowadzona przez Organizatora w Internecie za pośrednictwem profilu na portalu
społecznościowym Instagram. Zabawa jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
w okresie od 27.06.2024 do 5.06.2024.
5. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród przewidzianych w Zabawie.
6. Zabawa jest realizowana przy wykorzystaniu portalu społecznościowego Instagram, z tym
zastrzeżeniem, że Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani
przeprowadzana przez serwis Instagram, ani z nim związany.

§ 2 Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zabawie

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, uczestnikami Zabawy (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub
„Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, spełniające następujące kryteria:
1) działające w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U.
2017 poz. 459);
2) posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Zabawie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin.
Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych
(dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci małżonków oraz osoby pozostające
z nimi w stosunku przysposobienia. W przypadku wygrania przez ww. osoby nagrody
określonej w § 3 ust. 2 poniżej, Organizatorowi przysługuje roszczenie o zwrot nagrody.

§ 3 Zasady uczestnictwa w Zabawie

1. Zadaniem Uczestnika biorącego udział w Zabawie jest zamieszczenie w serwisie Instagram
pod postem konkursowym (który będzie opublikowany 27.06.2024) – odpowiedzi na pytanie: w
jakim filmie i dlaczego Ty i Twój pupil moglibyście zagrać główne role?
Dodatkowo w komentarzu Uczestnik musi oznaczyć dwóch znajomych, którzy też mogliby
zostać gwiazdami filmowymi.
2. Każda osoba, która doda odpowiedź w komentarzu pod postem w serwisie Instagram ma szansę
otrzymać nagrodę.
3. Umieszczenie odpowiedzi realizującej warunki Zabawy oznacza jednocześnie zaakceptowanie
Regulaminu Zabawy.
7. Osoba, która dokonała Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone
w Regulaminie staje się Uczestnikiem Zabawy.
8. Uczestnik może dokonać jednego poprawnego zgłoszenia do Zabawy.

§ 4 Zasady wyłaniania laureata Zabawy

1. Spośród wszystkich prawidłowo złożonych zgłoszeń Jury wybierze: pięć komentarzy z
odpowiedziami, które najciekawiej realizują temat.
2. Laureat otrzyma nagrodę rzeczową szczegółowo wskazaną w § 5 pkt 1 Regulaminu.
3. Uczestnik Zabawy może otrzymać tylko jedną nagrodę niezależnie od liczby złożonych
zgłoszeń.
4. Wyniki Zabawy będą opublikowane w relacji na profilu https://www.instagram.com/
dolina_noteci/. Przed publikacją Organizator skontaktuje się z Laureatem za pośrednictwem
wiadomość prywatnej w serwisie Instagram w celu uzyskania od Laureata zgody na podanie
imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika poprzez złożenie przez Laureata oświadczenia o
następującej treści: „Zgadzam się na udostępnienie przez DNP sp. z o.o. z siedzibą w
Polanowie, adres: 89-300 Wyrzysk, Polanowo 27A na profilu DNP w serwisie Instagram moich
danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika w celu podania
informacji o wynikach Zabawy, w której biorę udział. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości,
iż przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie”.

§ 5 Nagrody

1. Nagrodą w Zabawie jest zestaw dwóch biletów na dowolny film do wykorzystania w jednym z
kin KINADS. Lista kin, w których można zrealizować bilety znajduje się pod adresem: https://
www.kinads.pl/bilety-do-kina#sprawdz
2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.
3. Prawo do Nagrody nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
4. Nagrody będą wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, to jest po
potrąceniu przez Organizatora jako płatnika, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób
fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody, bez obciążania Laureata.

§ 6 Wydawanie nagród

1. Organizator zobowiązuje się do przekazania Nagrody Laureatowi Zabawy w ciągu 30 dni
roboczych od ogłoszenia wyników.
2. W celu przekazania Nagrody, Laureat zostanie wezwany przez Organizatora do podania
swojego imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz adresu korespondencyjnego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer
mieszkania).
3. W przypadku nieprzesłania w wiadomości prywatnej wszystkich wymaganych niniejszym
Regulaminem danych, o których mowa w § 6 pkt 2 w terminie 7 dni roboczych od
skontaktowania się Organizatora z Uczestnikiem, Uczestnik traci prawo do Nagrody, która
pozostaje własnością Organizatora.
4. Dane odbiorcy zostaną wykorzystane jedynie w celu przekazania nagród.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do
przeprowadzenia Zabawy, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania
Nagród Laureatom oraz rozpatrywania reklamacji.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator Zabawy. Inspektorem Ochrony
Danych powołanym przez Organizatora jest Monika Zygmunt-Jakuć, (adres
korespondencyjny: ul. 28 Czerwca 1956 r. 406 lok. 15, 61-441 Poznań , e-mail:
IDO@dolina-noteci.pl). Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu na
podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3. Dane osobowe Uczestników będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa oraz podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na
zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. pracownikowi
Organizatora, który dostarczy nagrody do Laureatów). Dane osobowe będą przetwarzane do
czasu przedawnienia roszczeń, a w przypadku Laureatów do czasu dopełnienia obowiązków
podatkowych.
4. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.
5. Dane osobowe Laureata w zakresie: imię i nazwisko lub nazwa użytkownika w serwisie
Instagram mogą zostać udostępnione innym użytkownikom portalu społecznościowego
Instagram w związku z podaniem przez Organizatora na swoim profilu w tym serwisie
informacji o wynikach Zabawy, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika odrębnej zgody
zgodnie z § 4 pkt. 5 niniejszego regulaminu.
6. Dane Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w Regulaminie.
7. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem
danych wynikające z:
1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w
inny sposób przetwarzanych.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Zabawy należy składać wraz z
uzasadnieniem drogą e-mailową na adres: karma@dolina-noteci.pl. W tytule wiadomości
należy napisać: „Idź do kina z Doliną Noteci”.
2. Reklamacje przesłane z naruszeniem pkt 1 nie będą rozpatrywane.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie
później, niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy
rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie
obowiązujących przepisach prawa.
4. Osoby, które złożyły reklamacje, stosownie do obowiązującego Regulaminu, zostaną
powiadomione przez Organizatora o sposobie ich rozpatrzenia wiadomością zwrotną emailem
najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Tekst Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie
www.wiecejnizkarma.pl.
2. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu może spowodować wykluczenie
Uczestnika z Zabawy z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim
oraz prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) przepisy rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze
zm.).