+

dolina noteci live

Regulamin Zabawy „Idź do kina z Doliną Noteci”§1 Postanowienia wstępne.

1. Organizatorem Zabawy jest DNP sp. z o.o. z siedzibą w Polanowie, adres: 89-300 Wyrzysk,
Polanowo 27A, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Krajowy Rejestr
Sądowy pod numerem KRS: 0000856761, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP
7642679020, o kapitale zakładowym 3 326 600,00 zł wpłacony w całości. zwana dalej
„Organizatorem” lub „Doliną Noteci”.
2. Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w
Zabawie pod nazwą: „Idź do kina z Doliną Noteci” (zwanego dalej „Zabawą”).
3. Organizator oświadcza, że Zabawa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku ani żadną formą przewidzianą w
ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 471).
4. Zabawa jest prowadzona przez Organizatora w Internecie za pośrednictwem fan page’a na
portalu społecznościowym Facebook – Dolina Noteci. Zabawa jest organizowana na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 27.06.2024 do 5.06.2024. Przystąpienie do Zabawy
wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu w formie komentarza „Akceptuję Regulamin
Zabawy” pod postem go zawierającym.
5. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród przewidzianych w Zabawie.
6. Zabawa jest realizowana przy wykorzystaniu portalu społecznościowego Facebook, z tym
zastrzeżeniem, że Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana
przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§2 Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zabawie.

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, uczestnikami Zabawy (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub
„Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie spełniające następujące kryteria:
1.1. działające w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
1.2. posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Zabawie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin.
Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych
(dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci małżonków oraz osoby pozostające z
nimi w stosunku przysposobienia.

§3 Zasady uczestnictwa w Zabawie.

1. Zadaniem Uczestnika biorącego udział w Zabawie jest zamieszczenie na fan page’u Dolina
Noteci – pod postem konkursowym (który będzie opublikowany 27.06.2024) – odpowiedzi na
pytanie: w jakim filmie i dlaczego Ty i Twój pupil moglibyście zagrać główne role? Do
komentarza z odpowiedzią można dołączyć zdjęcie pupila lub pracę w formie plakatu filmowego ze
zwierzakiem.
2. Spośród komentarzy zamieszczonych na fan page’u zostaną wybrani autorzy pięciu (5)
komentarzy, którzy otrzymają od Doliny Noteci nagrodę określoną szczegółowo w § 5 ust. 1
Regulaminu.
3. Każda osoba, która doda komentarz – spełniający warunki Zabawy – na fan page’u Dolina
Noteci oraz pod postem z Regulaminem Zabawy zamieści komentarz „Akceptuję Regulamin
Zabawy”, ma szansę otrzymać nagrodę. Nie jest wymagane dodatkowe zgłoszenie się do wzięcia
udziału w Zabawie.
4. Umieszczenie na fan page’u materiału realizującego warunki Zabawy oznacza jednocześnie
wyrażenie zgody na przeniesienie praw autorskich dla organizatora Zabawy bez dodatkowego
wynagrodzenia i zgodę na wykorzystywania tego materiału na wszelkich polach eksploatacji
zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu.
5. Materiał, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinien być wynikiem osobistej twórczości
Uczestnika i nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw
autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
6. Uczestnik oświadcza, że:
6.1. materiał nie narusza w żaden sposób prawa ani jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich
oraz autorskich praw majątkowych,
6.2. nie przeniósł majątkowych praw autorskich do materiału na osobę trzecią ani nie udzielił
żadnej licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z komentarza,
6.3 posiada wyłączne prawo do udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań
materiału,
6.4. ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą ww.
oświadczeń,
6.5. zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku
wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z
naruszenia przysługujących im praw w zakresie materiału, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
7. Osoba, która dokonała Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w
Regulaminie staje się Uczestnikiem Zabawy.
8. Nagrody w Zabawie będą przyznane najpóźniej 5 dni roboczych po zakończeniu Zabawy..
9. Uczestnik może dokonywać nieograniczonej liczby zgłoszeń do Zabawy.

§4 Zasady wyłaniania laureata Zabawy.

1. Spośród wszystkich prawidłowo złożonych zgłoszeń Jury wybierze: pięć komentarzy z
odpowiedziami, które najciekawiej realizują temat.
2. Jury dokonuje wyboru Laureatów według własnego uznania, kierując się następującymi
kryteriami: unikalność, oryginalność oraz ciekawy charakter odpowiedzi, o której mowa w § 3 ust.
1 Regulaminu.
3. Laureat otrzyma nagrodę rzeczową szczegółowo wskazaną w § 5 pkt 1 Regulaminu. Ogłoszenie
zwycięzcy nastąpi najpóźniej 5 dni roboczych po zakończeniu Zabawy (12.07.2024).
4. Uczestnik Zabawy może otrzymać tylko jedną nagrodę niezależnie od liczby złożonych zgłoszeń.
5. Wyniki Zabawy będą opublikowane na fan page’u Dolina Noteci. Przed publikacją Organizator
skontaktuje się z Laureatem/poprosi Laureata o kontakt za pośrednictwem wiadomość prywatnej w
serwisie Facebook w celu uzyskania od Laureata zgody na podanie imienia i nazwiska lub nazwy
użytkownika poprzez złożenie przez Laureata oświadczenia o następującej treści: „Zgadzam się na
udostępnienie przez DNP sp. z o.o. z siedzibą w Polanowie, adres: 89-300 Wyrzysk, Polanowo 27A
na profilu DNP w serwisie Facebook moich danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska lub
nazwy użytkownika w celu podania informacji o wynikach Zabawy, w której biorę udział.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie.”

§5 Nagrody.

1. Nagrodą w Zabawie jest zestaw dwóch biletów na dowolny film do wykorzystania w jednym z
kin KINADS. Lista kin, w których można zrealizować bilety znajduje się pod adresem: https://
www.kinads.pl/bilety-do-kina#sprawdz
2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.
3. Prawo do Nagrody nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
4. Nagrody będą wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, to jest po
potrąceniu przez Organizatora jako płatnika, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób
fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody, bez obciążania Laureata.

§6 Wydawanie nagród.

1. Organizator zobowiązuje się do przekazania Nagrody Laureatowi Zabawy w terminie do 30 dni
roboczych, licząc od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
2. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi w formie kodów na bilety do zrealizowania w kasach
kin KINADS.
3. W celu przekazania Nagrody, Laureat zostanie wezwany przez Organizatora do skontaktowania
się w wiadomości prywatnej na portalu Facebook.
4. W przypadku nieprzesłania wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub przesłania jej po
wyznaczonym przez Organizatora terminie, stosownie do §6 pkt 1 Uczestnik traci prawo do
Nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.
5. Dane odbiorcy zostaną wykorzystane jedynie w celu przekazania nagród.

§7 Przetwarzanie danych osobowych.

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do
przeprowadzenia Zabawy, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania Nagród
Laureatom oraz rozpatrywania reklamacji.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator Zabawy. Inspektorem Ochrony Danych
powołanym przez Organizatora jest Monika Zygmunt-Jakuć, (adres korespondencyjny: ul. 28
Czerwca 1956 r. 406 lok. 15, 61-441 Poznań , e-mail: IDO@dolina-noteci.pl). Dane osobowe
przetwarzane będą w celu organizacji konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3. Dane osobowe Uczestników będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa oraz podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie
zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. firmie, która dostarczy nagrody
do Laureatów). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, a w przypadku
Laureatów do czasu dopełnienia obowiązków podatkowych.
4. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane
dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji
powyższego celu.
5. Dane osobowe Laureata w zakresie: imię i nazwisko lub nazwa użytkownika oraz wizerunek) w
serwisie Facebook mogą zostać udostępnione innym użytkownikom portalu społecznościowego
Facebook w związku z podaniem przez Organizatora na swoim profilu w tym serwisie informacji o
wynikach Zabawy, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika odrębnej zgody zgodnie z § 4 pkt. 5
niniejszego regulaminu.
6. Dane Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w Regulaminie.
7. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające
z:
7.1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
7.2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
7.3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny
sposób przetwarzanych.

§8 Postępowanie reklamacyjne.

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Zabawy należy składać wraz z
uzasadnieniem drogą e-mailową na adres: karma@dolina-noteci.pl. W tytule wiadomości należy
napisać: „Idź do kina z Doliną Noteci”.
2. Reklamacje przesłane z naruszeniem pkt 1 nie będą rozpatrywane.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później,
niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu
reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących
przepisach prawa.
4. Osoby, które złożyły reklamacje, stosownie do obowiązującego Regulaminu, zostaną
powiadomione przez Organizatora o sposobie ich rozpatrzenia wiadomością zwrotną e-mailem
najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§9 Prawa autorskie.

1. Z chwilą wydania Nagrody w Zabawie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe
prawa autorskie do materiału, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu (zwanego dalej również
„Utworem”) na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
1.1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na:
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
1.2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video,
dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową,
1.3. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzenie
zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
1.4. rozpowszechnianie Utworu w sposób inny niż określony w pkt od 1) do – 2) – publiczne
wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w
szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
1.5. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i
wielkości nakładów,
1.6. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
1.7. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
1.8. wykorzystanie Utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
1.9. wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i
usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.
2. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Utworu, w zakresie
uzasadnionym wykorzystywaniem Utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do
dokonywania modyfikacji Utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym
podmiotom w celu modyfikacji.
3. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w odniesieniu do
Utworu.

§ 10 Postanowienia końcowe.

1. Tekst Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora, na fan page’u Dolina Noteci: https://
www.facebook.com/dolinanotecikarma i na stronie www.wiecejnizkarma.pl.
2. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu może spowodować wykluczenie
Uczestnika z Zabawy z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy
prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim oraz prawach
pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.).